Honorary Chairpersons

Zeyi Cao
Gab Kovacs
Zeyi Cao
Gab Kovacs

Chairpersons

Zion Ben Rafael
Ruan Xiangyan2
Alfred Mueck
Zion Ben Rafael
Xiangyan Ruan
Alfred Mueck
Jie Qiao Tak Yeung Leung Bart Fauser
Jie Qiao
Tak Yeung Leung
Bart C.J.M. Fauser

Local Chairpersons:

 Li Li
 Yu Jiang
Li Li  Yu Jiang
Gynecology & Oncology
 Mujun Li  Yao Jun  Ma Gang
Mujun Li Jun Yao Ma Gang

Congress Secretary

Chang Ping Zou
Chang Ping Zou

 

Section Heads

Dan Farine, Canada
Jacques Donnez, Belguim

Raoul Orvieto, Israel
Jie Qiao, China

Chang Ping Zou, China
Youlin Qiao, China
F. Xavier Bosch, Spain

Christopher Chong, Singapore

Xiangyan Ruan, China
Alfred O. Mueck, Germany